Opinia Rzecznika Generalnego

W aspekcie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lutego 2017 r. w sprawie C641/15 bardzo ważna jest także opinia Macieja Szpunara - Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości na której oparty został w/w wyrok, która wskazuje m.in

„Pojęcie miejsca publicznie dostępnego za opłatą

-  W postępowaniu głównym strona skarżąca twierdzi, że ponieważ pokoje hotelowe są zwykle dostępne jedynie dla klientów hotelu, to jest osób, które zapłaciły lub zobowiązały się zapłacić za nocleg, a umożliwienie oglądania programów telewizyjnych za pomocą odbiorników zainstalowanych w pokojach jest istotnym elementem usługi świadczonej przez hotel i ma wpływ na cenę tej usługi, pokoje hotelowe należy uważać za miejsca publicznie dostępne za opłatą w rozumieniu art. 8 ust. 3 dyrektywy 2006/115.

-  Rzeczywiście, literalne brzmienie omawianego przepisu może sugerować, że należy go rozumieć we wskazany powyżej sposób. Jeżeli bowiem wziąć pod uwagę samo sformułowanie „miejsce publicznie dostępne za opłatą”, w oderwaniu od genezy, celu i roli art. 8 ust. 3 dyrektywy 2006/115 w systemie prawa autorskiego i praw pokrewnych, pokój hotelowy można uznać za takie miejsce.

-   Uważam jednak, podobnie jak pozwana w postępowaniu głównym, rząd polski oraz Komisja, że taka wykładnia nie byłaby zgodna ani z wolą ustawodawcy Unii w momencie ustanowienia tego przepisu, ani z rolą, jaką należy mu przypisywać w obecnych uwarunkowaniach technicznych i rynkowych.

- Nie przekonuje mnie przy tym argument skarżącej w postępowaniu głównym, że dostępność telewizji w pokoju pozwala podnieść cenę noclegu, w związku z czym część tej ceny należy uznać za opłatę za możliwość oglądania programów telewizyjnych. Po pierwsze, okoliczność, iż dostępność programów telewizyjnych w pokoju może podnosić standard hotelu, a w związku z tym wpływać na cenę noclegu, nie zmienia faktu, że jest to całościowa cena usługi noclegu, której dostępność programów telewizyjnych jest tylko jednym z licznych elementów. Wysokość ceny tej usługi zależy od bardzo wielu czynników i niewątpliwie trudno byłoby wskazać, w jakim zakresie cenę tę kształtuje dostępność programów telewizyjnych.

- Jeśli chodzi o kwestię udziału w korzyściach gospodarczych, trzeba pamiętać, że większość programów telewizyjnych jest nadawana do tak zwanego swobodnego odbioru, to znaczy że nadawca nie pobiera żadnej opłaty za odbiór programu telewizyjnego. Nadawca utrzymuje się natomiast z reklam i innych przekazów handlowych (lub, w przypadku nadawców publicznych, z różnego rodzaju dotacji), których cena (to jest cena czasu antenowego, jaką pobiera nadawca od reklamodawcy) zależy między innymi od spodziewanej liczby widzów. Wzrost potencjalnej liczby widzów w związku z tym, że program nadawcy może być odbierany również w pokojach hotelowych, ma więc korzystny wpływ na dochody nadawcy, nawet jeżeli w praktyce wpływ ten jest niewielki. Nie można więc twierdzić, że nadawcy nie uczestniczą w żadnym stopniu w korzyściach gospodarczych wynikających z dostępności programów telewizyjnych w pokojach hotelowych

- Dość powszechnie zdarza się przy tym, że wizyta w lokalu gastronomicznym ma na celu de facto oglądanie audycji telewizyjnej, a konsumpcja ma tylko charakter dodatkowy, natomiast pokoju w hotelu nie wynajmuje się zwykle w celu oglądania tam telewizji. Usługa udostępniania sygnału telewizyjnego w pokoju hotelowym nie ma wobec tego również, wbrew twierdzeniu skarżącej w postępowaniu głównym, samodzielnego charakteru gospodarczego.

- Reasumując, uważam, że podobnie jak lokale gastronomiczne i inne miejsca, które mogą być wyposażone w odbiorniki telewizyjne, ale w których ewentualne opłaty są pobierane nie w związku z możliwością oglądania programów telewizyjnych, lecz w związku z innymi świadczonymi tam usługami, pokoje hotelowe nie są miejscami publicznie dostępnymi za opłatą w rozumieniu art. 13 lit. d) konwencji rzymskiej, w związku z czym publiczne udostępnianie w tych pokojach programów organizacji nadawczych nie jest objęte prawem wyłącznym tych organizacji chronionym na mocy wspomnianego uregulowania.”

Opinia do pobrania - kliknij

zobacz wszystkie